הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה – 2022

רימוני תעשיות בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 6 באוקטובר 2022 בשעה 12:00 , במשרדי החברה, שברחוב צלע ההר 27, באזור התעשייה מודיעין מכבים רעות (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה.

יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 1 בספטמבר 2022 ( מס' אסמכתא: 2022-01-112963 ), באתרי הדיווח של ו- http://www.magna.isa.gov.il : רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות http://maya.tase.co.il .


1. הנושאים שעל סדר היום

1.1 אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה בין חברת בת של החברה, רימוני פלסט בע"מ לבין הגב' מיכל רימוני, ועדכון תנאי העסקתה.

1.2. אישור חידוש מדיניות תגמול לעניין כהונה של נושאי משרה בחברה.


2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ה', ה 8- בספטמבר 2022.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה- 26 בספטמבר 2022.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית , המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
רימוני תעשיות בע"מ

דילוג לתוכן