הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה – 2024

רימוני תעשיות בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 11 ביולי 2024 בשעה 12:00 , במשרדי החברה, שברחוב צלע ההר 27, באזור התעשייה מודיעין מכבים רעות (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה.

יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 6 ביוני 2024 ( מס' אסמכתא: 2024-01-058069 ), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il .


1. הנושאים שעל סדר היום

1.1 מינויה מחדש של הגב' מוריה עידן כהן לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה ואישור זכאותה לגמול.


2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ה', ה 13- ביוני 2024.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה- 1 ביולי 2024.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית , המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
רימוני תעשיות בע"מ

תפריט נגישות

דילוג לתוכן