הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

רימוני תעשיות בע"מ

("החברה")

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', ה-3 באפריל 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה, שברחוב צלע ההר 27, באזור התעשייה מודיעין מכבים רעות (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה הכללית תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 28 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-020763),באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il.

  1. הנושאים שעל סדר היום
    • דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022.
    • אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
    • אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה הממשיכים את כהונתם).
  1. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו סוף יום המסחר של יום ד', ה-6 במרץ 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה-24 במרץ 2024.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

                                                                                                                              בכבוד רב, 

                                                                                                                          רימוני תעשיות בע"מ

תפריט נגישות

דילוג לתוכן