קשרי משקיעים- הודעה על כינוס אסיפה כללית

 

רימוני תעשיות בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת 

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', ה– 29 בספטמבר 2021 בשעה 12:00, במשרדי החברה, שברחוב צלע ההר 27, באזור התעשייה מודיעין מכבים רעות (להלן: "האסיפה הכללית").

 במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ד', ה– 25 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-138180) באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il וhttp://maya.tase.co.il.

  1. הנושאים שעל סדר היום
    1. אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה, רימוני פלסט בע"מ, בהסכם העסקה עם מר רני מדמון ועדכון תנאי העסקתו.
    2. אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה, רימוני פלסט בע"מ, בהסכם העסקה עם מר אופיר רימוני ועדכון תנאי העסקתו.
  1. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ד', ה-1 בספטמבר 2021. 

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה– 19 בספטמבר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

                         

בכבוד רב, 

                                                  רימוני תעשיות בע"מ

תפריט נגישות

דילוג לתוכן